Image
Image

GDPR

Information om hantering av personuppgifter på föräldrakooperativa förskolan Bullerbyn i Linköping

Inom förskolan Bullerbyn hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Denna information om hanteringen av personuppgifter på förskolan riktar sig till dig som är vårdnadshavare med barn som är inskrivna på Bullerbyn eller som står i kö till plats på förskolan.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 började nya regler om hantering av personuppgifter att gälla i Sverige i form av EU:s dataskyddsförordning, i dagligt tal ofta kallad GDPR. Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen gäller för all hantering av personuppgifter som inte är av rent privat karaktär. Den gäller även på förskolans område.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer räknas som personuppgifter.

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, utlämning eller radering.

Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter.  

Inom Bullerbyn hanterar vi personuppgifter i flera olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att kunna bedriva den verksamhet som vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för vårdnadshavare med barn som är inskrivna på förskolan och vårdnadshavare med barn som står i kö till en förskoleplats. Vi behöver bland annat namn, personnummer och kontaktuppgifter till vårdnadshavare och barn. Vi dokumenterar också erforderlig information om barnen så länge de är inskrivna på förskolan.

Förskolan behöver även behandla personuppgifter för anställda vid förskolan och för medlemmar i styrelsen.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

I dataskyddsförordningen finns en uppräkning av de grunder på vilka personuppgifter får behandlas. De rättsliga grunderna för personuppgiftsbehandling är samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning, grundläggande intresse. Den rättsliga grund som ofta är mest relevant för förskolan är allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Förskoleverksamhet anses vara en uppgift av allmänt intresse och förskolan har därför stöd för att behandla de personuppgifter som behövs för att fullgöra uppdraget enligt skollagen och läroplanen. Det kan exempelvis handla om att samla in dokumentation om enskilda barn i form av skriftliga dokument eller fotografier inom ramen för förskolans uppdrag enligt skollagen och läroplanen. Det kan också handla om att upprätta och hantera olika typer av kontaktlistor som kan anses vara nödvändiga för att förskolan ska fullgöra sitt uppdrag.

Förskolan behandlar inte foton eller filmer utan samtycke från vårdnadshavarna.

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd, s.k. känsliga personuppgifter. Bullerbyn behandlar bara personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis uppgifter som gäller allergier och/eller hälsa, när det är nödvändigt och med stöd av författning.  

Personuppgiftsansvarig

Föräldrakooperativa förskolan Bullerbyn genom styrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Lagring

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bullerbyn behandlar dina personuppgifter så länge du står i kö eller har ett barn inskrivet. När barnet har slutat på förskolan raderas personuppgifterna. Bullerbyn kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att du kan begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade (dataportabilitet). Du kan när som helst begära att ett samtycke som tidigare har lämnats avseende personuppgifter ska ändras.

Du kan alltid komma i kontakt med Bullerbyn angående vår behandling av personuppgifter genom att kontakta oss på info@bullis.se.

Ansök till oss

För mer information kontakta Helena på info@bullis.se eller ring oss på telefon 013 – 31 35 62

Hitta hit

Lindesbergsgränd 11
582 53 Linköping

Image
bullis-logo.png